ORION 98 - Introduksjon

 

Generelt

Orion er et er et PC basert hjelpemiddel for pedagoger og logopeder som jobber med grunnleggende lese- og skrivetrening. Programmet består av tre separate tester; lesetest, skrivetest og en test som måler auditivt og visuelt korttidsminne. Disse tre testene startes uavhengig av hverandre, og resultatene fra de respektive testene behandles og vises separat.

Hver av de tre testene består av flere deltester med økende vanskelighetsgrad. Programmet er basert på et stort antall oppgaver, og vil automatisk velge et nytt sett med oppgaver hver gang testen benyttes. Dette hindrer at brukeren profitterer på at han «lærer» oppgavene.

Testresultatene vises som kurver eller tabeller på skjermen, og kan også skrives ut. Ved at man på denne måten viser framgang over tid, blir det den enkeltes relative fremgang som kommer i fokus.

Resultatene dokumenterer klientens ferdigheter. Dette kan benyttes til å korrigere det videre behandlingsopplegget for klienten.

Behandler vil kunne se effekt av behandling.

Den enkle måten testen er bygget opp på, gjør at resultatene er lett forståelige, både for klienten og andre fagpersoner.

Det er motiverende for klienten å kunne se sin egen fremgang.

Programmet er utviklet av logoped Marie-Lisbet Amundsen.
Siv.ing. Ole Østby er ansvarlig for programmeringen, og figurene er tegnet av Mykle Illustrasjoner.


Bakgrunn
Bakgrunnen for at denne testen ble utviklet, var behovet for en lese- og skrivetest for afasirammede med aleksi (lesevansker etter hjerneskade) og agrafi (skrivevansker etter hjerneskade), og for barn, unge og voksne med lese- og skrivevansker.

Påvisning av fremgang i behandlingsperioden vil øke motivasjonen for klienten. Resultatene vil også kunne vise spesialpedagog eller logoped hvordan behandlingsopplegget virker.

Årsaken til at testen også omfatter auditivt- og visuelt korttidsminne, er at dette ofte er nedsatt hos mennesker med afasi eller lærevansker. Det er viktig at spesialpedagogen eller logopeden tar hensyn til dette ved tilpasning av behandlings- eller undervisningsopplegg for den enkelte klient.

Ved å ta ut resultatene på skriveren, kan brukeren selv følge sin egen progresjon. Resultatene er lette å tolke, ikke bare for den som blir testet, men også for andre faggrupper.

Ved å lage testen som et PC program, blir resultatene relativt lite påvirket av testsituasjon, og forhold mellom klient og spesialpedagog/logoped. Det er tilfeldig hvilke ord, setninger eller lesestykker brukeren blir presentert for. Dette gjør at det er liten sannsynlighet for at brukeren profitterer på at han eller hun blir kjent med oppgavene. Man kan foreta flere målinger underveis uten fare for dette.

Det er ingen tidsfrist for ”besvarelse” av oppgavene. Dette fordi tidspress vil kunne være med på å skape spenninger og frustrasjon. Det er normalt at personer med afasi eller lærevansker trenger god tid for å kunne yte maksimalt på oppgavene.Forutsetninger
Det er en forutsetning av klienten ikke har store persepsjons-forstyrrelser eller problemer med visuell skjelneevne. Det er viktig at man er sikker på at brukeren ser så godt at vedkommende kan se hva som vises på skjermen. Likeledes er det viktig at man er sikker på at hørselen er så god at brukeren kan høre det som blir sagt. Er man i tvil om dette, bør syn og hørsel kontrolleres av spesialist.

Det er også viktig at ikke motoriske vansker, rom- og retningsforstyrrelser, eller lite kjenneskap til bruk av tastatur og mus, hemmer brukeren. Hvis en klient har slike vansker, bør spesialpedagogen eller logopeden ta ansvar for styring av tastatur og mus.

Når det gjelder bokstavtavlen i lesetesten og figurer og tallsymboler i test for auditivt- og visuelt korttidsminne, kan disse skrives ut på skriveren. Dette gjør at brukeren kan peke på arket han eller hun har foran seg, og slipper således å peke direkte på skjermbildet. Bokstavtavlen kan også brukes på skrivetest.


Lisens
Lisensen som følger programmet en enbrukerlisens. Dette vil si at programmet til enhver tid kun kan være installert på en PC. Det er ikke tillatt å kopiere programmet, eller å benytte filer som følger med programmet i andre sammenhenger enn som en del av dette programmet.


Krav til utstyr 

Windows 95/98/NT/XP/2000/Vista

Ca. 40 Mb ledig diskplass.

Det anbefales at antall farger i skjermoppsettet settes til «tusenvis av farger» eller høyere.

Lydkort som er installert under Windows (16 bit).